El vocabulari de la natura: CLOVA

Aquesta setmana us presentem ací al bloc una nova entrega de la sèrie El vocabulari de la natura, en la qual la protagonista és la paraula 'clova'. El seu significat, d'acord amb el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB) és "tros de terra bona, cultivada, tancada de paret".


Aquest mot, d'acord amb el que manifesta (Alomar, 2005: 93) és un dialectalisme del mallorquí, doncs únicament és conegut a les illes. En aquest sentit, i en consonància amb el que expressa el DCVB, deriva del català general 'closa', amb el mateix significat (Alomar, 2005: 93). En última instància, tant clova com closa provenen del llatí clausa, 'tancada' (DCVB). 

El DCVB explica l'evolució de la paraula en dues etapes. La primera, en la qual va perdre la -s-. I, la darrera, en la que afegí la -v- intervocàlica per a evitar l'hita. 

Pel que fa a la coneixença del mot, aquesta es concentra a l'orient de l'illa de Mallorca i, concretament, als pobles ubicats al voltant de Manacor, on és un genèric habitual en la seua toponímia (Alomar, 2005: 94). 

Finalment cal apuntar que ni el Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ni el Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) recullen 'clova' amb el significat que ací estem comentant. Nogesmenys, sí que apleguen la definició de 'closa' com a "terreny envoltat de parets, reixes, tanques, etc." (DIEC) i com a "terreny tancat dedicat al pasturatge" (DNV). 

REFERÈNCIES
ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. Diccionari Normatiu Valencià. http://www.avl.gva.es/dnv
ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. http://dcvb.iecat.net
ALOMAR, Gabriel (2005). La distribució geogràfica del genèric clova a Mallorca. A BASSA, Ramon i PLANISI, Hermínia (coord.). XVIII Jornada d'Antroponímia i Toponímia (p. 93-107). Palma: Universitat de les Illes Balears.
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. http://dlc.iec.cat

Comentaris