El vocabulari de la natura: QUADRA

Hui incorporem una nova paraula al nostre particular vocabulari de la natura. En aquesta ocasió, es tracta del mot "quadra". D'entre les múltiples accepcions que té, ací anem a parlar de la referida a "porció de terra que es rega en un determinat dia de la setmana", tal com la defineix el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCVB).

Regadiu a un camp ubicat vora el camí de Miralcamp a Mollerussa, al Pla d'Urgell.

L'extensió del significat d'aquesta paraula com a "estable de cavalls o de muls" (Diccionari de la Llengua Catalana - DIEC) o, en menor mesura, "rodalia, tros extens de terra compost de diferents peces que pertanyen o han pertangut a un mateix senyor" (DCVB), ha esborrat l'ús que esmentàvem a l'inici de la majoria de les comarques de regadiu de les nostres terres. Per tant, tot i que és un element molt freqüent en la toponímia dels pobles valencians i catalans, quasi mai aquests topònims fan referència a l'accepció que ens ocupa. 

Així doncs quan, per exemple, trobem a la toponímia de la ciutat de Castelló (Plana Alta) denominacions com la Quadra de Ros o la Quadra de la Salera, ací el seu significat remet a "tros extens de terra..." i no al cas que ens ocupa. De la mateixa manera, en parlar de la Quadra de Baiarri de Benifaió (Ribera Alta) ens referim a un "estable de cavalls...".

Camp de tarongers, un dels conreus de regadiu més habituals al País Valencià 
i també a certes zones de Catalunya.

El DCVB esmenta un terreny de la localitat de la Selva del Camp (Baix Camp) anomenat Quadra del Dijous, perquè era regat eixe dia de la setmana. També a la localitat d'Artesa (Plana Baixa), la partida de l'Horta es dividia en diverses quadres, segons en quin jorn eren regades. 

Agricultura de regadiu

Finalment, pel que fa a la seua etimologia, quadra deriva del llatí quadra, "figura quadrada" (DCVB).

REFERÈNCIES:
ALCOVER-MOLL. Diccionari Català-Valencià-Balear. http://dcvb.iecat.net
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la Llengua Catalana. http://dlc.iec.cat

Comentaris